Bêt Ya'aqōv

Title:
Bêt Ya'aqōv : yarḥōn le-'inyenê ḥînnûk, sifrût û-maḥašāvā ; leqeṭ yarḥônî "Bêt Ya'aqōv"
Published:
Yerûšālayim, 1958-
Designation:
1.1958 -
Format:
journal
Language:
Hebrew
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
1958-