al-Qāhira : Mu'assasat Aḫbār al-Yaum, 1921-
journal
3
Council on Library and Information Resources
Arlington, VA : Council on Library and Information Resources (CLIR), [2020]-
electronic
Tēl-Ābīb : Haolam Hazeh, 1966-1993
journal
5
Deutsch-Palästinensische Gesellschaft
Berlin : Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V., 2010-
electronic
Deutsch-Palästinensische Gesellschaft
Berlin : Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V., 1995-
journal