1
ham- Māḵôn le-Arkê'ôlôgyā (Tēl-Āvîv)
Tel Aviv : University, 2008-
electronic
ʿAtiḳot : journal of the Israel Department of Antiquities = ʿAtiqot
Sidra ʿIvrit = Hebrew series : with engl. summaries
Israel. Agaf hā-ʿAttîqôt
Jerusalem, 1955-1990
journal
Mûzê'ôn Re'ûvēn we-ʿĒdît Heḵṭ
Ḥêfā : Mûzê'ôn, 1985-
journal
ha- Ḥevrā le-Ḥaqîrat Ereṣ-Yiśrā'ēl we-ʿAttîqôtêhā
Yerushalayim, 1962-1967
journal
ha- Ḥevrā le-Ḥaqîrat Ereṣ-Yiśrā'ēl we-ʿAttîqôtêhā
Yerushalayim, 1951-1961
journal