1
בר אילן, יחיאל מיכל (Verfasser)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2019
ebook
2
גורדון, אהרן דוד (Verfasser)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2020
ebook
3
Weiner, Justus Reid
Jerusalem : Jerusalem Center for Public Affairs, 2006
ebook
4
יוסף בן יהושע <הכהן>‏ (Verfasser)
[Jerusalem] : Magnes Press, 2020
ebook
5
Teitelbaum, Joshua (VerfasserIn)
Jerusalem : Jerusalem Center for Public Affairs, 2008
ebook