1
Schwabe, Ernst
Halle : Plötz'sche Buchdruckerei, 1883
book
2
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
New York : Hadar, 1956
book
3
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
מהדורה 2. מתוקנת
Yerushalayim : Ḳedem, [1971/72]
book
4
‏ בית הבחירה
Ḥalah, Śekalim, Tamid, u-Midot
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
Yerushalayim : Ḳedem, [1976/77]
book
5
‏ בית הבחירה
Horayot ve-ʿEduyot
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
מהדורה 4
Yerushalayim : Ḳedem, [1975/76]
book
6
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
Yerushalayim : Ḳedem, [1969/70]
book
7
‏ בית הבחירה
Rosh ha-shanah
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
מהדורה 4
Yerushalayim : Ḳedem, [1974/75]
book
8
המאירי, מנחם בן שלמה (Verfasser)
מהדורה 3
Yerushalayim : Maḳor, [1968/69]
book
9
‏ בית הבחירה
1. ʿAl masekhet Berakhot / Yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿim ... perush ha-mishnayot le-ha-Rambam ʿal pi ketav-yad Parma ... me-et Shemuʾel Diḳman
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1965 u.a.]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
10
‏ בית הבחירה
2. ʿAl masekhet Shabat / yotse la-or ʿal pi ketav-yad Parma ... ʿal yede Yitsḥaḳ Shimshon Langeh
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1968 u.a.]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
11
‏ בית הבחירה
3. ʿAl masekhet ʿEruvin / yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿim ... perush ha-mishnayot le-ha-Rambam ʿal pi ketav-yad Parma ... me-et Moshe Hershler
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1965 und 1967]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
12
‏ בית הבחירה
4. ʿAl masekhet Rosh ha-shanah / yotse la-or ʿim marʾeh meḳorot ṿe-heʿarot ʿal yede Avraham Sofer
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1976]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
13
‏ בית הבחירה
5. ʿAl masekhet Taʿanit / yotse la-or ʿim marʾeh meḳorot ṿe-heʿarot ʿal yede Avraham Sofer
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1976]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
14
‏ בית הבחירה
6. ʿAl masekhet Yevamot / yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿim ... perush ha-mishnayot le-ha-Rambam ʿal pi ketav-yad Parma ... me-et Shemuʾel Diḳman
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1962 und 1974]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
15
‏ בית הבחירה
7. ʿAl masekhet Ketubot / yotse la-or ... ʿim marʾeh meḳorot ṿe-heʿarot ʿal yede Avraham Sofer
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1968 und 1973]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
16
‏ בית הבחירה
8. ʿAl masekhet Giṭin / yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿal pi ketav-yad Parma ... ʿal yede Ḳalman Shelezinger
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1964 und 1971]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
17
‏ בית הבחירה
9. ʿAl masekhet Bava ḳama / yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿal pi ketav-yad Parma ... ʿal yede Ḳalman Shelezinger
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1963]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
18
‏ בית הבחירה
10. ʿAl masekhet Bava batra / yotse la-or ... ʿim marʾeh meḳorot ṿe-heʿarot ʿal yede Avraham Sofer
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1972 u.a.]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
19
‏ בית הבחירה
11. ʿAl masekhet Sanhedrin / yotse la-or ... ʿim marʾeh meḳorot ṿe-heʿarot ʿal yede Avraham Sofer
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1974, 1973, 1971]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
20
‏ בית הבחירה
12. ʿAl masekhet Ḥulin / yotse la-or be-paʿam ha-rishonah ʿim ... perush ha-mishnayot le-ha-Rambam ʿal pi ketav-yad Parma ... me-et Avraham Lis
המאירי, מנחם בן שלמה
[Nachdr. der Ausg. Jerusalem, 1970 und 1974]
Yerushalayim, [ca. 1977]
book
21
˜‏ ספרœ חדושי המאירי : הנקרא בית הבחירה
ʿAl Avot, Ḥulin, Tamid, Midot, Nidah, Miḳṿaʿot
המאירי, מנחם בן שלמה
Zikhron Yaʿaḳov : ha-Makhon le-hotsaʾat sefarim ṿe-khitve yad she-le-yad ha-Merkaz le-Ḥinukh Torani‏‏, [5]739 [1978/79]
book
22
המאירי, מנחם בן שלמה
Zikhron Yaʿaḳov : ha-Makhon le-hotsaʾat sefarim ṿe-khitve yad she-le-yad ha-Merkaz le-Ḥinukh Torani‏‏, [5]736 [1975/76]
book
23
˜‏ ספרœ חדושי המאירי : הנקרא בית הבחירה
ʿAl Berakhot, Ḥalah, Shabat, ʿEruvin, Sheḳalim
המאירי, מנחם בן שלמה
Zikhron Yaʿaḳov : ha-Makhon le-hotsaʾat sefarim ṿe-khitve yad she-le-yad ha-Merkaz le-Ḥinukh Torani‏‏, [5]737 [1976/77]
book
24
˜‏ ספרœ חדושי המאירי : הנקרא בית הבחירה
ʿAl Nedarim, Nazir, Sotah, Giṭin Ḳidushin
המאירי, מנחם בן שלמה
Zikhron Yaʿaḳov : ha-Makhon le-hotsaʾat sefarim ṿe-khitve yad she-le-yad ha-Merkaz le-Ḥinukh Torani‏‏, [5]739 [1978/79]
book
25
˜‏ ספרœ חדושי המאירי : הנקרא בית הבחירה
ʿAl Pesaḥim, R.h., Yoma, Sukah, Betsah, Megilah, Taʿanit, Mo.k., Ḥagigah
המאירי, מנחם בן שלמה
Zikhron Yaʿaḳov : ha-Makhon le-hotsaʾat sefarim ṿe-khitve yad she-le-yad ha-Merkaz le-Ḥinukh Torani‏‏, [5]737 [1976/77]
book