2
Israel. ha- Maḥlaḳah le-Tarbut Toranit
מהדורה 2.
Yerushalayim : Miśrad ha-ḥinukh ṿe-ha-tarbut, ha-maḥlaḳah le-tarbut toranit, 1973
book
3
Jick, Leon A. (Herausgeber)
London : KTAV Publ. House, 1970
book