1
קלאי, זכריה
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1963
microfilm