1
öhlich, Melanie (Verfasser)
Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2017
ebook
2
Schüller, Alexander (Verfasser)
Berlin/München/Boston : Walter de Gruyter GmbH, 2017
ebook
3
Dirscherl, Margit (Verfasser)
1st ed. 2016
Stuttgart : J.B. Metzler, 2016
ebook
4
Ritter, Judith (Verfasser)
Berlin; Boston : De Gruyter Oldenbourg, [2016]
book
6
Ritter, Judith (Verfasser)
Berlin/München/Boston : Walter de Gruyter GmbH, 2016
ebook
7
Dickow, Sonja (Verfasser)
1st ed. 2019
Stuttgart : J.B. Metzler, 2019
ebook
8
Centner, Jasmin (Verfasser)
1st ed. 2021
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2021
ebook
9
Laufer, Almut (Verfasser)
München : De Gruyter Oldenbourg, [2020]
ebook
10
Laufer, Almut (Verfasser)
[Erscheinungsort nicht ermittelbar] : De Gruyter, 2020
ebook
16
18
Neumaier, Brigitta (Verfasser)
Frankfurt am Main, 1982
book
20
שרף, מיכל (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm
21
שיף, רחל
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
microfilm
22
שדה, שלמה (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1978
microfilm
24
Sand, Ilse (Verfasser)
New York : Columbia University, 1956
book