Tel-Aviv : Hotsaʾat Ḥug-ha-bimah, 1933-1948
journal