1
ריבקינד, יצחק (Verfasser)
Nyu-Yorḳ : ha-Aḳademiah ha-ameriḳanit le-madaʿe ha-yahadut, 1959
book