76
לוין, שלום
Tēl-Āvîv : Hôṣ. Yaḥdāw [u.a.], 1988
book
77
Yerûšālayim : hā-Aggûdā le-ḥînnûḵ hûmânîsṭî-yehûdî be-Yiśrāʾēl, 1974
book
78
Elboim-Dror, Rachel
Yĕrûšālayim : Yad Izhak Ben-Zvi Inst, 1986
book
79
Bar-Lev, Mordechai (Hrsg.)
Yĕrûšālayim : The Hebrew University of Jerusalem, 1986
book
80
כהן, אדיר (Verfasser)
Tel-Aviv : Reshafim, [1985]
book
82
אבינר, שלמה חיים הכהן
Yerûšālayim : Sifriyyat Ḥawwā, (5751 [1990/91])
book
83
Ron-Polani, Yehudah
Tel-Aviv : Am Oved [u.a.], 1971
book
Ron-Polani, Yehudah
Tel-Aviv : Am Oved [u.a.]
Multipart item
85
'Ad kān ... (bis̆bīlē ḥinnūk)
Nachtr.. Bīblijjōgrafjā : (ma'amārīm ...)
Ron-Polani, Yehudah
Tel-Aviv : Am Oved [u.a.], 1971
book
89
איזנשטט, שמואל נח (Herausgeber)
Yerushalyim : Aḳademon, 1968
book
90
דון־יחיא, אליעזר (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1977
microfilm
אבינר, שלמה חיים הכהן
Yerūšālayim : Avînēr
Multipart item
92
עם כלביא
2. ʿInyānîm kelāliyyîm
אבינר, שלמה חיים הכהן
Yerūšālayim : Avînēr, 5743 [1982/83]
book
93
עם כלביא
1. ʿInyeneē halākā
אבינר, שלמה חיים הכהן
Yerūšālayim : Avînēr, 5743 [1982/83]
book
94
אוסטרויל, זהבה (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1976
microfilm
95
Lamm, Zvi
1976
book
97
Mar'î, Sāmî
1976
book
98
רשף, שמעון (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1975
microfilm
99
Birnbaum, Lea
1975
book
100
צרצור, סעד (Verfasser)
Jerusalem : The Jewish National and University Library, 1978
microfilm