1
ham- Māḵôn le-Arkê'ôlôgyā (Tēl-Āvîv)
Tel Aviv : University, 2008-
electronic
Qempînsqî, Aharôn (Hrsg.)
Tēl-Āvîv : Tel Kabri Expedition [u.a.]
Multipart item
6
Meshorer, Yaʿaḳov
Haifa : Univ. of Haifa, 1998
book
Ben-Eli, Arie L. (Hrsg.)
Haifa : National Maritime Museum Foundation
Multipart item
9
Ben-Eli, Arie L. (Hrsg.)
Haifa : National Maritime Museum Foundation, 1975
book