1
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm
2
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2009
microfilm
3
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm
4
Freedberg, Louis
[Ed. for] violin
New York : Katzenelenbogen, c 1898
musicalscore
5
Freedberg, Louis
[Ed. for] violin
New York : Katzenelenbogen, 2010
ebook
6
Freedberg, Louis
[Ed.] for piano & organ
New York : Katzenelenbogen, 2009
ebook
7
Freedberg, Louis
[Ed. for] piano & organ
New York : Katzenelenbogen, c 1898
musicalscore
8
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm