Mendelson-Maʿoz, ʿAdiyah
Raʿananah : ha- Univ. ha-Petuḥah
Multipart item