1
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm
2
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm
3
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2009
microfilm
4
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
New York : Katzenelenbogen, 2010
microfilm
5
Freedberg, Louis
[Mikrofilm-Ausg.]
Boston, Mass. : Greenwald, 2010
microfilm
6
Freedberg, Louis
Boston, Mass. : Greenwald, c 1900
musicalscore
7
Freedberg, Louis
[Ed. for] violin
New York : Katzenelenbogen, c 1898
musicalscore
8
Freedberg, Louis
[Ed. for] violin
New York : Katzenelenbogen, 2010
ebook
9
Freedberg, Louis
Boston, Mass. : Greenwald, 2010
ebook
10
Freedberg, Louis
[Ed.] for piano & organ
New York : Katzenelenbogen, 2009
ebook
11
Freedberg, Louis
[Ed. for] piano & organ
New York : Katzenelenbogen, c 1898
musicalscore