276
Kafka, Franz
9.-12. Tausend
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1946
book
277
Kafka, Franz
2. Ausg.
Berlin : Schocken, 1935
book
278
Kafka, Franz
2. Ausg.
Berlin : Schocken, 1935
book
279
Kafka, Franz
Berlin : Schocken, 1935
book
280
Kafka, Franz
Prag : Mercy, 1937
book
Kafka, Franz
Berlin : Schocken
Multipart item
283
Kafka, Franz
2. Ausg.
Berlin : Schocken, 1935
book
285
Brod, Max (Verfasser)
Winterthur : Mondial-Verl., 1948
book
286
Kafka, Franz (Verfasser)
Barcelona : Lumen, 1975
book
287
Kafka, Franz
Originalgetreuer Nachdr. der Ausg. Berlin, Kiepenheuer, 1931
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2008
book
288
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : Zweitausendeins [u.a.], 2010
book
289
Kafka, Franz
Ungekürzte Ausg.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1980
book
290
Kafka, Franz
Lizenzausg., 14.-16. Tsd.
Frankfurt am Main : Fischer, 1962
book
291
Kafka, Franz
9.- 11. Tsd.
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1966
book
292
Kafka, Franz
3., [veränd.] Ausg., 9. - 13. Tsd.
Frankfurt am Main : S. Fischer, [1955]
book
293
Kafka, Franz
Lizensausg. von Schocken Books New York, 14. - 21. Tsd.
[Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1953
book
294
Kafka, Franz
32.-37. Tsd.
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1965
book
295
Kafka, Franz
3., [veränd.] Ausg.
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1953
book
296
Kafka, Franz
3. Ausg.
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1958
book
297
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1967
book
Kafka, Franz
Lizenzausg. von Schocken Books New York
Frankfurt am Main : S. Fischer
Multipart item
299
Werke
Amerika : Roman
Kafka, Franz
[Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1986
book
300
Werke
Beschreibung eines Kampfes : Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass
Kafka, Franz
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1986
book