ha- Makhon le-Ḥeḳer ha-Tsiyonut ʿal Shem Ḥayim Ṿaitsman (Tel Aviv)
Tel-Aviv : Universiṭat Tel-Aviv, Hotsaʾat ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 1970-2001
journal