American Psychological Association 6th edition

Daqīqiyān S. (2000). Nardabānī bi āsmān : niyāyišgāh dar tārīḫ wa falsafa-i yahūd (Daqīqiyān S., Ed.). Tihrān: Našr-i Wīdā.

Chicago Manual of Style 17th edition (author-date)

Daqīqiyān Šīrīnduḫt. 2000. Nardabānī Bi āsmān : Niyāyišgāh Dar tārīḫ Wa Falsafa-I yahūd. Edited by Daqīqiyān Šīrīnduḫt. Tihrān: Našr-i Wīdā.

Springer - Basic (author-date)

Daqīqiyān S (2000) Nardabānī bi āsmān : niyāyišgāh dar tārīḫ wa falsafa-i yahūd. Našr-i Wīdā, Tihrān

Springer - Lecture Notes in Computer Science

1.Daqīqiyān S.: Nardabānī bi āsmān : niyāyišgāh dar tārīḫ wa falsafa-i yahūd. Našr-i Wīdā, Tihrān (2000).

DIN 1505-2 (author-date, German)

Daqīqiyān Šīrīnduḫt ; Daqīqiyān S. (ed.) ; ; : Nardabānī bi āsmān : niyāyišgāh dar tārīḫ wa falsafa-i yahūd. Tihrān : Našr-i Wīdā, 2000 — ISBN 9646807089

Warning: These citations may not always be 100% accurate.