American Psychological Association 6th edition

Baḥr-al-ʿUlūm M. M., Schmidtke, S., & PūrǧawādīR. (2011). Munāẓara-i Baḥr al-ʿUlūm saiyid Muḥammad Mahdī Burūǧirdī Ṭabāṭabāyī (1212 h.q) bā yahūdiyān-i Ḏu-ʾl-Kifl : guzārišhā-i ʿarabī wa fārsī. In Baḥr-al-ʿUlūm M. M., S. Schmidtke, & PūrǧawādīR. (Eds.), & S. Schmidtke & PūrǧawādīR. (Trans.), Mīrāṯ-i maktūb. Tihrān: Mīrāṯ-i Maktūb.

Chicago Manual of Style 17th edition (author-date)

Baḥr-al-ʿUlūm Muḥammad Mahdī, Sabine Schmidtke, and PūrǧawādīRiḍā. 2011. Munāẓara-I Baḥr Al-ʿUlūm Saiyid Muḥammad Mahdī Burūǧirdī Ṭabāṭabāyī (1212 h.q) Bā yahūdiyān-I Ḏu-ʾl-Kifl : Guzārišhā-I ʿarabī Wa fārsī. Edited by Baḥr-al-ʿUlūm Muḥammad Mahdī, Sabine Schmidtke, and PūrǧawādīRiḍā. Translated by Sabine Schmidtke and PūrǧawādīRiḍā. Mīrāṯ-I maktūb. Tihrān: Mīrāṯ-i Maktūb.

Springer - Basic (author-date)

Baḥr-al-ʿUlūm MM, Schmidtke S, PūrǧawādīR (2011) Munāẓara-i Baḥr al-ʿUlūm saiyid Muḥammad Mahdī Burūǧirdī Ṭabāṭabāyī (1212 h.q) bā yahūdiyān-i Ḏu-ʾl-Kifl : guzārišhā-i ʿarabī wa fārsī. Mīrāṯ-i Maktūb, Tihrān

Springer - Lecture Notes in Computer Science

1.Baḥr-al-ʿUlūm M.M., Schmidtke, S., PūrǧawādīR.: Munāẓara-i Baḥr al-ʿUlūm saiyid Muḥammad Mahdī Burūǧirdī Ṭabāṭabāyī (1212 h.q) bā yahūdiyān-i Ḏu-ʾl-Kifl : guzārišhā-i ʿarabī wa fārsī. Mīrāṯ-i Maktūb, Tihrān (2011).

DIN 1505-2 (author-date, German)

Baḥr-al-ʿUlūm Muḥammad Mahdī ; Schmidtke, Sabine ; PūrǧawādīRiḍā ; Baḥr-al-ʿUlūm M. M. ; Schmidtke, S. ; PūrǧawādīR. (eds.) ; ; ; Schmidtke, S. ; PūrǧawādīR. (trans.): Munāẓara-i Baḥr al-ʿUlūm saiyid Muḥammad Mahdī Burūǧirdī Ṭabāṭabāyī (1212 h.q) bā yahūdiyān-i Ḏu-ʾl-Kifl : guzārišhā-i ʿarabī wa fārsī. Tihrān : Mīrāṯ-i Maktūb, 2011 — ISBN 9786002030276

Warning: These citations may not always be 100% accurate.