יאר-בוּך פון יידישן ישוב אין ארגענטינע

Published:
Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2017
Designation:
1945/46 ; mehr nicht digitalisiert
Scope:
Online-Ressource
Format:
electronic
Language:
Yiddish
Other editions:
Elektronische Reproduktion von: Jor-buch fun jidišn ješuv in Argentine. - Buenos Aires : Farlag "Yidish", 1945-
Subject Added Keywords:
Year of Publication:
2017
Titel in der ZDB: http://ld.zdb-services.de/resource/2889128-4
Internet Access: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:1-155714
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/8823924

Frankfurt, Universität Frankfurt, Elektronische Ressourcen

Call Number: /
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB400799456