1
Frankiel, Tamar (Verfasser)
Santa Fe, NM : Gaon Books, [2017]
book
2
Frankiel, Tamar (Verfasser)
Sante Fe, New Mexico : Gaon Books, [2016]
book
3
Frankiel, Tamar
1. print.
Woodstock, Vt. : Jewish Lights Publ., 2006
book
4
Frankiel, Tamar
Woodstock, Vt. : Jewish Lights Publ., 2001
book
5
Frankiel, Tamar
1. ed., 1. [Dr.]
San Francisco : Harper, 1990
book
6
Frankiel, Tamar
Woodstock, Vt. : Jewish Lights Publ., 2000
book