1
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
Jerusalem : Makor, 1972
book
2
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
Jerusalem : Makor, 1972
book
3
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
Jerusalem : Makor, 1972
book
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
צילום דפוס ונציה רפ"ד-רפ"ו
Jerusalem : Makor
Multipart item
5
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
Jerusalem : Makor, 1972
book
6
Hebrew bibles
[...]. Shaʿar H. he-ḥadash : orekh yamim bi-yeminah bi-śemolah ʿosher ṿe-kavod, darkheha darkhe noʿam ṿe-khol netivoteha shalom, ʿets ḥayim hiʾ la-maḥaziḳ bah ṿe-tomkheha meʾasher ; zehu shiʿur mah she-hidpasnu be-ḥibur zeh, rishonah ha-Ḥumash ʿim Targum u-fe' Rashi ve-'n Ezra, ṿe-ha-neviʾim rishonim ʿim [...] ṿe-ha-neviʾim ha-aḥaronim, Yeshaʿyah ʿim [...] ṿe-ha-ketuvim, tehilim ʿim ... / [amar ha-tsaʿir, Yaʿaḳov ben Ḥayim ben Yitsḥaḳ 'n Adoniyahu ...]
V. 1
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
[Mikrofiche-Ausg.]
1993
microfilm
7
Hebrew bibles
[...]. Shaʿar H. he-ḥadash : orekh yamim bi-yeminah bi-śemolah ʿosher ṿe-kavod, darkheha darkhe noʿam ṿe-khol netivoteha shalom, ʿets ḥayim hiʾ la-maḥaziḳ bah ṿe-tomkheha meʾasher ; zehu shiʿur mah she-hidpasnu be-ḥibur zeh, rishonah ha-Ḥumash ʿim Targum u-fe' Rashi ve-'n Ezra, ṿe-ha-neviʾim rishonim ʿim [...] ṿe-ha-neviʾim ha-aḥaronim, Yeshaʿyah ʿim [...] ṿe-ha-ketuvim, tehilim ʿim ... / [amar ha-tsaʿir, Yaʿaḳov ben Ḥayim ben Yitsḥaḳ 'n Adoniyahu ...]
V. 2
Jacob ben Hayyim ben Isaac ibn Adonijah (Hrsg.)
[Mikrofiche-Ausg.]
1993
microfilm